Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je ve škole zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Činnost ŠPP je zakotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré poradenské služby jsou pro žáky a zákonné zástupce poskytovány zdarma. Školní poradenské pracoviště pracuje vždy podle zakázky. Školní poradenské pracoviště provádí základní, vstupní pohovory, depistážní činnost, mapování klimatu třídy, základní nastavení pravidel a vztahů v kolektivu, metodickou podporu pro pedagogy a asistenty pedagoga.

Další individuální činnost se žákem zahajuje vždy po konzultaci se zákonnými zástupci a po udělení jejich souhlasu k činnosti.

Činnost ŠPP v naší škole zajišťují:

Výchovný poradce - Mgr. Petra Vykydalová Kupková

Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu, kariérové poradenství a pomoc při volbě dalšího vzdělávání.

Konzultační hodiny dle potřeby nebo na základě e mailem sjednané schůzky.

Rozsah poskytované podpory

Školní metodik prevence - Alice Svobodová

Pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Konzultační hodiny dle potřeby nebo na základě e mailem sjednané schůzky.

Rozsah poskytované podpory

Školní speciální pedagog - Mgr. Alena Přecechtělová

Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu. Je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka.

Konzultační hodiny dle potřeby nebo na základě e mailem sjednané schůzky.

Školní psycholožka - Mgr. Iva Kratochvílová

 je přítomna ve škole vždy ve středu 8:00 – 12:30, 14:30 – 17:00 a v pátek 10:00 – 13:00

Školní psycholog může poskytovat poradenství, terapie, metodické vedení, případně krizovou intervenci. Toto vše nabízí dětem, rodičům, pedagogům. Věnuje se individuální práci (např. vztahové potíže, školní neúspěch, pomalá adaptace, strachy, rodinné problémy apod.). Dle potřeby pracuje s třídními kolektivy či menšími skupinami, nabízí programy pro třídy (na podporu dobrých vztahů ve třídě, prevence rizikového chování atd.), včetně sociálně emoční výchovy dětí.

Rozsah poskytované podpory

Součástí týmu ŠPP jsou také vedoucí jednotlivých trojročí.