Zřizovatel

Zřizovatelem Školy Na Radosti je Spolek PlyneTo.

Škola byla zapsána do Rejstříku školských právnických osob k 1.9.2016.


Zakládající členky Spolku PlyneTo

Prostory

Naši školu najdete na adrese Husova 376/3.

Žáci

Ve školním roce 2023/2024 se u nás vzdělává 66 žáků na denním studiu. Ti jsou rozděleni do skupin podle věku (tzv. trojročí). Spolu se učí žáci z 1.- 3. ročníku, žáci 4. - 6. ročníku a dále pak 7. - 9. ročníku. Škola poskytuje individuální vzdělávání 24 žákům v domácím vzdělávání.

Školné

Rodiče hradí měsíční školné ve výši 4 000 Kč za žáka (školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).

Školní družina

Před začátkem vyučování i po něm funguje školní družina. Měsíční platba za družinu je 500 Kč za žáka. Družina se o prázdninách neplatí.

Obědy

Děti mají možnost docházet na obědy do blízké střední školy. Každý den je na výběr z několika druhů jídel. Pedagogický dozor na cestě tam i zpět je zajištěn.

Principy školy

Školská rada 

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Činnost školské rady se řídí § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada zasedá nejméně 2 x ročně.

Školská rada ZŠ Na Radosti má 6 členů:
Iva Kratochvílová - zástupkyně zřizovatele 
Iveta Procházková - zástupkyně zřizovatele 
Denis Mitrović - zástupce pedagogů
Linda Gregarová - zástupce pedagogů a současně předsedkyně školské rady
Markéta Šimonová - zástupce rodičů
Tomáš Litochleb - zástupce rodičů

Financování

Dotace

Část nákladů školy je hrazena z dotací ministerstva školství. Ty jsou nastavené na 25-30 dětí ve třídě, jednoho učitele a větší počet tříd ve škole. Pokud tomu tak není (jako v naší škole), je nezbytné financovat chod školy z dalších zdrojů.

O projektu Digitalizujeme školu si můžete více přečíst níže. Dokument si ve formátu pdf můžete stáhnout zde: Stáhnout

O projektu Šablony OP JAK ZŠ Na Radosti si můžete více přečíst níže. Dokument si ve formátu pdf můžete stáhnout zde: Stáhnout

Školné

Jedním z dalších zdrojů peněz pro školu je školné. Výše školného na školní rok 2023/2024 je stanovena na 4 000 Kč měsíčně na žáka (školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).

Sponzoři

Dalším zdrojem příjmů jsou naši sponzoři.

Sponzorům a partnerům nabízíme:

 • podílení se na výjimečném projektu
 • průběžné informování o dění ve škole
 • propagace na webových a facebookových stránkách
 • propagace na benefičních a jiných akcích školy
 • dar je daňově odpočitatelná položka

Fundraising

Část peněz na provoz školy sháníme také pomocí fundraisingových aktivit. Momentálně projektem Pomůžu, když můžu...

Podporují nás

Image

Chcete se zapojit?

Kontakt

Sponzorům a partnerům nabízíme:

 • podílení se na výjimečném projektu
 • průběžné informování o dění ve škole
 • propagace na webových a facebookových stránkách
 • propagace na benefičních a jiných akcích školy

  Jakou formou nás můžete podpořit?

  • finančním darem (jde o daňově odpočitatelnou položku)
  • darem konkrétní věci (např. počítač, tiskárna, mikroskop)
  • zapůjčením konkrétní věci
  • možná je též jiná forma spolupráce – prosím kontaktujte nás